Link

Chepgameps3.com Tùy vào bản mod sử dụng cho phiên bản GTA V, Update đúng Chú ý : ví dụ bản mod yêu cầu phiên bản 1.23 thì up lần lượt từ 1.06-1.23 http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01807/BLES01807_T28/6900b31d03238340/EP1004-BLES01807_00-GTAVTITLEUPDATER-A0106-V0100-PE.pkg http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01807/BLES01807_T28/6900b31d03238340/EP1004-BLES01807_00-GTAVTITLEUPDATER-A0107-V0100-PE.pkg http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01807/BLES01807_T28/6900b31d03238340/EP1004-BLES01807_00-GTAVTITLEUPDATER-A0108-V0100-PE.pkg http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01807/BLES01807_T28/6900b31d03238340/EP1004-BLES01807_00-GTAVTITLEUPDATER-A0109-V0100-PE.pkg http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01807/BLES01807_T28/6900b31d03238340/EP1004-BLES01807_00-GTAVTITLEUPDATER-A0110-V0100-PE.pkg http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01807/BLES01807_T28/6900b31d03238340/EP1004-BLES01807_00-GTAVTITLEUPDATER-A0111-V0100-PE.pkg http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01807/BLES01807_T28/6900b31d03238340/EP1004-BLES01807_00-GTAVTITLEUPDATER-A0112-V0100-PE.pkg http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01807/BLES01807_T28/6900b31d03238340/EP1004-BLES01807_00-GTAVTITLEUPDATER-A0113-V0100-PE.pkg…

Read More